Spis treści

W okresie stalinowskim  w polskiej oświacie zaszły istotne zmiany. Zlikwidowano gimnazja. W ich miejsce wydłużono naukę w szkołach powszechnych (podstawowych) do siedmiu klas, a od połowy lat 60. do ośmiu. Szkoły ponadpodstawowe funkcjonowały na zasadzie czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Szkolnictwo zawodowe podporządkowano potrzebom scentralizowanej gospodarki. Po likwidacji prywatnego handlu miało ono teraz kształcić kadry dla handlu państwowego lub spółdzielczego. W efekcie tych zmian w  1951 r. szkołę przejęło Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i wówczas przyjęła nazwę Technikum Handlowe MHW. W 1953 r. szkoła została podporządkowana Centrali Rolniczej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” i przemianowana na Technikum Ekonomiczne ze specjalnością handel. Kiedy w 1963 r. powołano w niej zasadniczą szkołę zawodową, przyjęła nazwę Zespołu Szkól Zawodowych CRS ,,SCh”. Trudne warunki lokalowe skłaniały ku budowie nowej siedziby szkoły. Najpierw wybudowano w połowie lat 60 budynek szkolnego internatu, a od 1971 r. przeniosła się do obecnej siedziby przy ulicy Sejneńskiej 14 (wówczas Armii Czerwonej). W potocznej świadomości Suwalczan funkcjonowała jako ,,Handlówka”. Kiedy w latach 70 ponownie przemianowano nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych CRS ,,SCH”, ,,Handlówka” przekształciła się w ,,Ekonomiak”. Ciekawostką jest fakt, iż aby uczyć się w Handlówce lub Ekonomiaku trzeba było mieć specjalne skierowanie z jednej z gminnych spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” lub PSS ,,Społem” czy WPHW. Te zasady funkcjonowały do początku lat 90. Zdecydowanie wśród uczniów dominowały dziewczęta. Młodzież męska do lat 90. była rzadkością. U schyłku lat 80 patronem szkoły na ponad 10 lat został Maciej Rataj – marszałek sejmu w okresie międzywojennym. Po 1990 r. szkoła przestała być resortową i przeszła pod kuratelę Kuratorium Oświaty, a od 1999 r,. organem prowadzącym został suwalski samorząd.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy po rozpoczęciu procesu transformacji w latach 90. ubiegłego wieku wymagał dostosowania oferty edukacyjnej szkoły do jego potrzeb. Obok dotychczasowych kierunków jak technik ekonomista i technik handlowiec pojawił się technik hotelarstwa. W początkach lat 90. krótko funkcjonowało w strukturach szkoły liceum księgarskie i pocztowo-telekomunikacyjne.  W 2001 r. nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna. W struktury szkoły włączono Gimnazjum nr 2, które ulokowano w budynku po zlikwidowanym internacie szkolnym. Szkołę przemianowano na Zespół Szkół nr 4. Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu kształciło w czterech specjalnościach; technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Od roku szkolnego 2016/2017 szkoła poszerzyła swoją ofertę o technika technologii żywności i technika obsługi turystycznej.

W historii szkoły ważne miejsce odgrywał sport. Specjalnością była lekkoatletyka i siatkówka. Szkolni sportowcy odnosili sukcesy na ogólnopolskich igrzyskach LZS. Największy sukces sportowy odniosła absolwentka tej szkoły Krystyna Danilczyk – Zabawska -kulomiotka, która była wielokrotną reprezentantką Polski, również na Igrzyskach Olimpijskich. Odkrywcą jej talentu był Jerzy Broc – trener i nauczyciel matematyki w tej szkole.

Przez cały okres istnienia szkoły kierowali nią;

 1. Władysław Grabiński 1906-1907
 2. Zygmunt Gąsiorowski 1907-1911
 3. Stanisław Baliński 1911-1915
 4. Marian Gębalski 1924-1925
 5. Kazimierz Grunwald 1925-1926
 6. Zbigniew Kornacki 1926-1927
 7. Władysław Białoszyński 1927-1928
 8. Janusz Urban 1928-1939
 9. Stanisław Krasnołucki 1944-1947
 10. Jan Wojtych 1947-1950
 11. Mieczysław Merecki 1950
 12. Henryk Smaczny 1950
 13. Joachim Buckiewicz 1050-1964
 14. Józef Sysak 1964-1985
 15. Edward Smoła 1985-1991
 16. Maria Lucyna Janiszewska 1991-2011
 17. Beata Iwona Muszyńska od 2011