Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pomoc obejmuje uczniów:  słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września 2017 r. u pedagoga szkolnego (pokój nr 15 budynek główny).

Druk wniosku można pobrać u pedagoga szkoły.