Informacje o organizacji egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020

Więcej informacji w zakładce Uczniowie-Egzaminy-Egzamin zawodowy

Informacje o organizacji egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020

Więcej informacji w zakładce Uczniowie-Egzaminy-Egzamin zawodowy

Organizacja egzaminu

Organizacja egzaminu :

 1. Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego – zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN
  • na egzamin zgłasza się osoba zdrowa,
  • obowiązuje zakrywanie nosa i ust na terenie szkoły do momentu zajęcia wylosowanego miejsca w sali egzaminacyjnej, podczas kontaktu z nauczycielem, podczas zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjścia z sali,
  • zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego podczas wchodzenia do sal oraz opuszczania sal egzaminacyjnych (co najmniej 1,5 m),
  • należy unikać tworzenia się grup przed szkołą lub salą egzaminacyjną,
  • obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz do sali gimnastycznej.
 2. Każdy zdający powinien posiadać:
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • własne przybory piśmiennicze oraz materiały pomocnicze (zgodnie z komunikatem CKE), nie można pożyczać przyborów od innych zdających,
 • własną butelkę z wodą.
 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, torebek, plecaków, kurtek.
 2. Zdający będą wpuszczani do sal egzaminacyjnych godzinę przed egzaminem.