Wszystkie osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie „Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy”, proszone są o dostarczenie wymienionych dokumentów do koordynatora projektu do 6.04.2017 celem przeprowadzenia rekrutacji.

 W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1.  Beata Muszyńska – dyrektor ZS4
  2. Agnieszka Katarzyna Kot – koordynator projektu, nauczyciel j.angielskiego, przedmiotów zawodowych
  3. Katarzyna Gref – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  4. Joanna Szczęsnowicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
  5. Beata Kotarska – pedagog

 Wymagane dokumenty:

  1.  Kserokopia świadectwa ukończenia klasy poprzedniej.
  2. Wykaz ocen na I półrocze, łącznie z oceną z zachowania (potwierdzone podpisem wychowawcy).
  3. Opinia wychowawcy na temat ucznia.
  4. Oświadczenie o uczestnika,
  5. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.

 Wyniki rekrutacji (lista uczestników i lista rezerwowa) oraz harmonogram działań zostaną opublikowane na stronie szkoły (zakładka: Projekty unijne) dnia 10.04.2017