Wyprawka szkolna” 2020 -pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2020/2021 mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Pomoc obejmuje uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 11 września 2020 r. w sekretariacie szkoły.

 Druk wniosku do pobrania