W dniach od 3 do 16 marca 2021 r. odbędzie się próbny egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych
i  przedmiotów   dodatkowych.  Uczniowie  klas  czwartych   Technikum  nr 4  przystępują  do  egzaminów
z poszczególnych przedmiotów zgodnie z harmonogramem i złożonymi deklaracjami.

Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego.

Harmonogram próbnego egzaminu zamieszczony jest w zakładce Uczniowie/Egzaminy/Egzamin maturalny

Organizacja egzaminu :

Obowiązuje zachowanie reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego – zgodnie z wytycznymi epidemicznymi:

  • na egzamin zgłasza się osoba zdrowa,
  • obowiązuje zakrywanie nosa i ust na terenie szkoły do momentu zajęcia wylosowanego miejsca w sali egzaminacyjnej, podczas kontaktu z nauczycielem, podczas zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjścia z sali,
  • zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego podczas wchodzenia do sal oraz opuszczania sal egzaminacyjnych (co najmniej 1,5 m),
  • należy unikać tworzenia się grup przed szkołą lub salą egzaminacyjną,
  • obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz do sal, w których odbywa się próbny egzamin.

Każdy zdający powinien posiadać:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • własne przybory piśmiennicze oraz materiały pomocnicze (zgodnie z komunikatem CKE), nie można pożyczać przyborów od innych zdających.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, torebek, plecaków.
Rzeczy osobiste np. odzież wierzchnią, zdający zostawiają w odrębnych pomieszczeniach (wyznaczonych salach szkolnych, szatni przy sali gimnastycznej).

Zdający będą wpuszczani do sal egzaminacyjnych godzinę przed egzaminem.

 

Komunikat CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2021 roku

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf