Proces rekrutacji uczestników w projekcie „Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja.”
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 4 w Suwałkach – 10 uczniów kształcących się na kierunku technik hotelarstwa i 10 uczniów kształcących się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. W przypadku niemożności wyboru takiej liczby uczniów z poszczególnych klas (np. brak osób chętnych do uczestnictwa w projekcie w danej klasie), dopuszcza się wybór większej liczby uczniów z jednej z klas.
Pierwsza rekrutacja (staż w Maladze) już 31.10.2017 – 5 uczniów klas o profilu technik hotelarstwa i 5 uczniów/uczennic klas o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczniowie zostaną wybrani do udziału w projekcie według następujących kryteriów:
1. Średnia ocen z semestru / klasy poprzedzającej z przedmiotów zawodowych dla danego kierunku kształcenia.
2. Znajomość języka angielskiego oceniona na podstawie rozmowy z nauczycielem języka angielskiego.
3. Ocena śródroczna / roczna z zachowania.


Zakwalifikowanie ucznia do udziału w Projekcie będzie zależało od ogólnej oceny. Maksymalna ocena to celujący (6). Aby wziąć udział w projekcie uczeń powinien osiągnąć minimum ocenę dobry (4). W przypadku kiedy niemożliwym będzie stworzenie grupy według podanych kryteriów komisja projektowa może obniżyć kryteria. Jeżeli kilkoro uczniów otrzyma taką samą ocenę o przystąpieniu do projektu zadecyduje jego miejsce zamieszkania (uprzywilejowani będą uczniowie, którzy mają utrudniony dostęp do usług edukacyjnych ze względów środowiskowych i ekonomicznych).


Poza listą osób zakwalifikowanych do projektu zostanie sporządzona lista rezerwowa. Każda osoba z listy głównej, która będzie zmuszona rezygnować z udziału w projekcie musi uzasadnić swoją rezygnację na piśmie, a jej miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej, która uzyskała największą ilość punktów w procesie rekrutacji.

Informacje o poszczególnych etapach realizacji projektu będą dostępne na stronie szkoły oraz będą przekazywane przez koordynatora projektu podczas spotkań promocyjnych.