W związku z powrotem do nauki stacjonarnej, w szkole będą organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Zajęcia będą odbywać się w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. w formie stacjonarnej.
Udział w zajęciach wspomagających jest bezpłatny i dobrowolny.
Pełnoletni uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach powinni złożyć deklarację udziału.
W przypadku uczniów niepełnoletnich zainteresowanych udziałem w zajęciach wspomagających deklarację udziału w zajęciach składają rodzice ucznia.
Deklaracje mogą być składane w sekretariacie szkoły w formie papierowej lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus do wychowawcy klasy do 11 czerwca 2021 r.

O powstaniu grupy decydować będzie jej liczebność min. 10 uczniów.