Spis treści

Nasza szkoła ma bogatą ponad stuletnią tradycję. Jej początki sięgają początków XX wieku i są  związane z powstaniem w 1906 roku Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej. Powstała ona na fali zmian, jakie dokonały się w oświacie w zaborze rosyjskim po rewolucji 1905 roku i tzw. strajku szkolnego. W ich wyniku carat złagodził politykę wobec Kongresówki, jak potocznie nazywano Królestwo Polskie. Dopuszczono nauczanie w języku polskim, ale tylko w szkołach prywatnych. Tę możliwość wykorzystała grupa lokalnych patriotów-społeczników, którzy za zebrane pieniądze powołali do życia prywatną szkołę. Program nauczania oprócz przedmiotów ogólnokształcących obejmował również przedmioty ekonomiczno – handlowe. Jak pisał ówczesny Tygodnik Suwalski ,,była to szkoła wyróżniająca się od szkół rządowych (zrusyfikowanych) tym, iż prowadziła wykłady w języku ojczystym, rozbudzała indywidualne zdolności i upodobania, ściśle zżywała dyrektora i wszystkich nauczycieli z wychowankami, pomagała mniej zdolnym w pracy. Szkoła była inicjatorką i organizatorem obchodów poświęconych polskim wielkim rocznicom. W ten sposób przypominała szerokiemu ogółowi w czasach niewoli czym jesteśmy i czym być powinniśmy’’.

 W pierwszym roku nauki uczęszczało do niej 209 uczniów. Zajęcia odbywały się w wynajętych pomieszczeniach. Szkoła funkcjonowała do wybuchu I wojny światowej, kiedy to władze rosyjskie zarządziły jej ewakuację w głąb Rosji. To wtedy zaginęła cała dokumentacja z pierwszych lat działalności. Wśród  absolwentów, którzy przeżyli wojnę i spotkali się w 1925 roku na pierwszym zjeździe jej wychowanków byli wojskowi, pracownicy handlu i bankowości, urzędnicy, lekarze, prawnicy, profesorowie uniwersytetów, kilku artystów i jeden ksiądz. Wśród najbardziej znanych jej absolwentów byli Adam i Leon Kocowie, którzy w okresie II Rzeczpospolitej byli prominentnymi politykami i wojskowymi, bliskimi współpracownikami Józefa Piłsudskiego.

W II Rzeczpospolitej szkoła została reaktywowana w 1924 roku. Utworzono wówczas Trzyletnią Szkołę Handlową, która miała status szkoły niepublicznej. Pierwsza jej siedziba mieściła się na ulicy Wigierskiej w wynajętych pomieszczeniach żydowskiego klubu sportowego Maccabi. Następnie siedzibę przeniesiono na ulicę Kościuszki. W 1936 roku szkoła została  przekształcona w Prywatne 4-letnie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Oznaczało to, iż w szkole mogły uczyć się również dziewczęta. Siedzibę szkoły umieszczono w budynku obecnego II LO przy ulicy Kościuszki 40. Tuż przed wojną otrzymała sztandar i prawa szkoły państwowej. Ten pomyślny rozwój brutalnie przerwała II wojna. Szkoła została zamknięta a całą dokumentację spalono.

Po zakończeniu działań wojennych w październiku 1944 roku szybko przystąpiono do wznowienia pracy szkoły. W roku szkolnym 1945/46 szkoła rozpoczęła funkcjonowanie jako Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe. Nauka w niej trwała 6 lat. Najpierw 4 lata gimnazjum zawodowego kończące się tzw. małą maturą, a następnie 2 letnie liceum i egzamin maturalny. Siedziba szkoły znajdowała się nadal przy ulicy Kościuszki. Z racji, iż lata wojny wykluczyły z możliwości podjęcia edukacji kilka roczników młodzieży, formą nadrobienia straconych lat edukacyjnych było powołanie szkół wieczorowych i skróconych szkół przysposabiających. W tym celu przy szkole funkcjonowały trzyletnie Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych oraz roczna Szkoła Przysposobienia Spółdzielczego.