Rekrutacja do zadania – staże i praktyki dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”.

Staże odbywać się będą w czasie wakacji i ferii zimowych, na podstawie umowy, czas trwania 150h. W ramach stażu zapewnia się badanie lekarskie, ubezpieczenie stażystów, szkolenie BHP, ubiór roboczy, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla stażysty. Stażysta po zakończeniu stażu otrzyma stypendium w wysokości 1674 zł brutto.

Zgłoszenia zgodnie z wzorem deklaracji uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia oraz kartę zgłoszeniową do udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy złożyć w sekretariacie szkoły do Pani Bożeny Birkos do dnia 13.04.2018 r.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej szkoły: zs4.suwalki.pl zakładka: Projekty-RPO-Dokumenty projektu lub w sekretariacie szkoły.

 

Od dnia 14.02.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z języka polskiego i matematyki dla uczniów klas IV technikum w wymiarze 30 godzin od 24.02.2018 r. do 21.04.2018 r. w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” .